سخنان پرمودا باترا (3)

1 111

فراموش نکنید که نخستین گام برای حل مسئله، دست به کار شدن برای حل آن است.

پرمودا باترا

 

گاهی، یک نه به موقع، از صدها غم و اندوه جلوگیری می‌کند.

پرمودا باترا

 

پایدارترین درختان با یک تبر عادی در ضربه‌ی صدم، سرانجام، بریده می‌شوند، ولی این، سبب نمی‌شود که بگوییم نود و نه ضربه‌ی دیگر، هیچ نقشی در کامیابی نداشته است.

پرمودا باترا

11

برای دیدن بقیه سخنان پرمودا باترا روی اینجا کلیک کنید