سخنان پرمودا باترا (4)

سخنان پرمودا باترا سخنان پرمودا باترا سخنان پرمودا باترا سخنان پرمودا باترا 

از به زبان آوردن پرسش‌های نابخردانه هرگز نترسید؛ زیرا آسان‌تر از ارتکاب به کارهای نادرست و نابخردانه است.

پرمودا باترا

 

همه در برابر پادشاه، برخورد و نگرش خوب و زیبایی داریم، ولی خوب بودن در برابر گدا، هنرمندی‌ست.

پرمودا باترا

 

مهم نیست که چه اندازه می‌بخشید، مهم این است که چگونه می‌بخشید.

پرمودا باترا

1

برای دیدن بقیه سخنان پرمودا باترا روی اینجا کلیک کنید.