سخنان پرمودا باترا (5)

1

ما چون شادمان هستیم، لبخند نمی‌زنیم، بلکه شادمانیم، چون لبخند می‌زنیم.

پرمودا باترا

 

تنها زمانی می‌توانیم دیگران را شاد کنیم که خود، به اندازه‌ی کافی شاد باشیم.

پرمودا باترا

 

هنگامی که بخواهید سبب شادی باشید، بخشی از آن نیز به خود شما برمی‌گردد.

پرمودا باترا

1

برای دیدن بقیه سخنان پرمودا باترا روی اینجا کلیک کنید.