سخنان پیکاسو (1)

 

همه می خواهند به فهم نقاشی برسند. چرا هیچ کس تلاش نمی کند آواز پرندگان را درک کند؟

پیکاسو

 

.هنر دروغی است که چشمانمان را به روی حقیقت باز می کند

پیکاسو

 1

من نمی جویم، می یابم.

پیکاسو

1

.برای دیدن بقیه سخنان پیکاسو روی اینجا کلیک کنید