سخنان پیکاسو (2)

11

برای جوانمردی و مروتی که به هر کس می کنی انتظار هیچ پاداشی نداسته باش.

پیکاسو

 

اگر آینه نبود، همیشه خود را جوان می دانستم.

پیکاسو

 

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.

پیکاسو

1

برای دیدن بقیه سخنان پیکاسو روی اینجا کلیک کنید.