سخنان پیکاسو (3)

 1

فرق نقاشی با عکس در احساس آرامشی است که نقاشی به انسان میدهد.

پیکاسو

 

هنگام کار کردن راحت هستم ، چیزی که مرا خسته میکند بیکاری و دیگر اشخاص است.

پیکاسو

 

من جستجو نمیکنم ،پیدا میکنم.

پیکاسو

 

هر کودکی یک هنرمند است ،مساله مهم "هنرمند ماندن" است.

پیکاسو

1

برای دیدن بقیه سخنان پیکاسو روی اینجا کلیک کنید.