سخنان چارلی چاپلین (2)

1

برهنگی بیماری عصر ماست.

چارلی چاپلین

 

حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند.

چارلی چاپلین

 

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان میدهد ،شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

چارلی چاپلین

1

برای دیدن بقیه سخنان چارلی چاپلین روی اینجا کلیک کنید.