سخنان چارلی چاپلین (4)

1

از دشمن خود یکبار بترس و  از دوست خود هزار بار.

چارلی چاپلین

 

خوشبختی فاصله این بدبختی  تا بدبختی دیگر است.

چارلی چاپلین

 

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.

چارلی چاپلین

1

برای دیدن بقیه سخنان چارلی چاپلین روی اینجا کلیک کنید.