سخنان چارلی چاپلین (5)

1

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

چارلی چاپلین

 

نقاش کامل آنست که از هیچ برای خود سوژه بسازد.

چارلی چاپلین

 

شکست خوردن ناراحتی ندارد.آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد!

چارلی چاپلین

1

برای دیدن بقیه سخنان چارلی چاپلین روی اینجا کلیک کنید.