سخنان کنفسیوس (2)

1

مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سریع باشد.

کنفسیوس

 

خودرابه چیزهای کوچک گرفتارکردن ٬ ازکارهای بزرگ بازماندن است.

کنفسیوس

1

هیچ اندیشه‌ی بدی را در سر یا دل خود جای مده.

کنفسیوس

1

برای دیدن بقیه سخنان کنفسیوس روی اینجا کلیک کنید.