سخنان کنفسیوس (4)

1

موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است.

کنفسیوس

 

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

کنفسیوس

 

 با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد .

کنفسیوس

1

برای دیدن بقیه سخنان کنفسیوس روی اینجا کلیک کنید.