سخنان کنفسیوس (5)

1

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی.

کنفسیوس

1

 زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد.

کنفسیوس

1

مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد

کنفسیوس

1

برای دیدن بقیه سخنان کنفسیوس روی اینجا کلیک کنید.